Huisregels

Handhaving
Op verzoek kan door medewerkers van de sociëteit om legitimatie worden gevraagd in verband met  controle van de toegangsregels en het gebruik van alcohol.

De medewerker met de eindverantwoordelijkheid voor de activiteit, hierna genoemd het bestuurslid, neemt besluiten inzake:
–          Verlenen van toegang, gebruik terras en sluitingstijden
–          Handhaven (huis)regels en het opleggen van sancties
–          Optreden bij calamiteiten in het kader van brand, ongelukken en onveiligheid

Indien er zich calamiteiten, ongewenste situaties of klachten zich voordoen meldt dit dan bij dit bestuurslid.
In de sociëteit zijn brandblus- en EHBO middelen beschikbaar.

Toegang
Personen hebben alleen toegang tot de sociëteitsruimten, het gebouw, en indien geopend het terras, als wordt voldaan aan de toegangsregels:
–          Lid of introducé zijn van de sociëteit
–          Uitgenodigd zijn voor het bijwonen van een specifieke activiteit in de sociëteitsruimten

Toegang kan door medewerkers aan personen verder worden geweigerd, indien:
–          Aan deze personen een toegangsverbod is opgelegd
–          Deze personen onder invloed zijn van alcohol of andere verdovende middelen
–          Het maximum toegestane aantal personen voor de activiteit wordt overschreden

 Consumpties
Het nuttigen van zelf meegebrachte drank- en etenswaren is, uitgezonderd na toestemming van het bestuurslid, niet toegestaan.

Eigendommen
Het is niet toegestaan om eigendommen, ook glaswerk, van de sociëteit mee te nemen buiten de sociëteitsruimten. Personen die deze eigendommen beschadigen worden aansprakelijk gesteld voor reparatie- en / of vernieuwingskosten.

Het is niet toegestaan om eigendommen van andere bezoekers, zonder de toestemming van de eigenaar, mee te nemen of te beschadigen.
Indien eigendommen worden gevonden, dan moeten deze worden ingeleverd bij het bestuurslid.

Alcohol
Aan personen onder 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.

Tabak
Het roken van tabaksproducten is, mits de personen ouder zijn dan 18 jaar alleen buiten het sociëteitsgebouw toegestaan. In het sociëteitsgebouw is roken niet toegestaan,

Drugs, verdovende middelen
Het in bezit hebben en gebruiken van enigerlei drugs, verdovende middelen in de sociëteitsruimten is verboden.

Wapens
Het in bezit hebben en gebruiken van enigerlei wapens in de sociëteitsruimten is verboden.

Handel in goederen
Het is niet toegestaan in de sociëteitsruimten goederen te verhandelen en / of zich schuldig te maken aan heling.

Overlast
Overlast, zoals ongewenste intimiteiten, opruiend gedrag, in de sociëteitsruimten is verboden.
Voorkom ook overlast, zoals het maken van overmatig geluid en het achterlaten van vuil, buiten de sociëteitsruimten (parkeerplaats, park). Bij overtreding zijn zowel de sociëteit als de veroorzakers verantwoordelijk. Bij het constateren van deze overlast zal derhalve door het bestuurslid ook handhavend worden opgetreden.

Sluiting
De openings- en sluitingstijden van de sociëteitsruimten zijn vastgelegd in de exploitatievergunning en mogelijk aanvullende tijdelijke verordeningen.  Deze worden gehandhaafd door de politie, waarbij bij overtreding zowel de sociëteit als de aanwezige personen strafbaar zijn.

Het bestuurslid kan binnen deze maximale tijden afwijken, indien dit gezien de (werk)situatie wenselijk is.